Rocca di Cambio的滑雪与滑板区

意大利Rocca di Cambio最佳滑雪与滑板区

Rocca di Cambio滑雪与滑板区

类型
户外活动
户外活动
旅行者评分
氛围类别
按旅行者喜爱度排序的 4 个地点
山 • 滑雪区
运动营与医疗站 • 旅行装备租借
滑雪区 • 越野滑雪
关于Rocca di Cambio的常见问题